2° posto Crufts 20173° posto Open European HTM&Freestyle Championship Austria 20162° posto World  dog show Moscow 20166° posto HTM World dog show Moscow 20167° posto - Crufts 20156° posto - European HtM & Freestyle Championship 15.-16.11. 2014  - Stuttgart Germany